Przygotowanie Inwestycji - Enprom

Przygotowanie Inwestycji

Posiadamy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu tytułów prawnych do nieruchomości w ramach realizowanych inwestycji w branżach elektroenergetycznych, odnawialnych źródeł energii oraz telekomunikacyjnych.

Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym: uzgodnienia z właścicielami nieruchomości, kompleksową weryfikację materiałów mających wpływ na sposób realizacji inwestycji, due diligence (obszary chronione, SUiKZP, mpzp, tereny zalewowe itp.) oraz uzyskiwanie wymaganych prawem zgód i decyzji na każdym etapie inwestycji.

USŁUGI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI:

 • Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości;
 • Kompleksowa weryfikacja materiałów mających wpływ na sposób realizacji inwestycji, due diligence (obszary chronione, SUiKZP, mpzp, tereny zalewowe itp.);
 • Uzyskiwanie wymaganych prawem zgód i decyzji na każdym etapie inwestycji:
  • Postępowania środowiskowe, przygotowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia, Raportów Środowiskowych i koordynacja prac w celu uzyskania stosownych decyzji administracyjnych;
  • Postępowania planistyczne i urbanistyczne wraz z opracowaniem niezbędnych materiałów do uchwalenia MPZP, uzyskania Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego, Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu – postępowania prowadzone wraz z gminą;
  • Postępowania dotyczące wyłączenia z produkcji rolnej/leśnej – postępowania przed starostą;
  • Postępowania budowlane (PnB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót);
 • Uzgodnienia branżowe – kolizje, czasowe organizacje ruchu, decyzje na lokalizację zjazdu, zajęcia pasa drogowego, uczestnictwo w komisje prowadzenia ruchu pociągów, zgody wodnoprawne, protokoły zdawczo – odbiorcze, dopuszczenia do prac na stacjach elektroenergetycznych / kopalniach / rafineriach, uzgodnienia osób prawnych, umowy dzierżawy, użyczenia, użytkowania itd.;
 • Opracowanie projektów wycinki drzew i krzewów i uzyskanie stosownych decyzji;
 • Prowadzenie procedur wywłaszczeniowych – etap administracyjny i sądowy;
 • Rozliczanie odszkodowań powykonawczych – kalkulacja wartości szkód oraz zawieranie stosownych umów z właścicielami nieruchomości.

W skład zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie inwestycji wchodzą specjaliści z zakresu planistyki, specjaliści z zakresu procedur administracyjnych i budowlanych, specjaliści ds. komunikacji społecznej, doświadczeni negocjatorzy.

Nasi pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie inwestycji, głównie z Działu Prawnego, biorą czynny udział jako prelegenci w wielu konferencjach branżowych.

Poza pracownikami własnymi stale współpracujemy z:

 • uprawnionymi rzeczoznawcami majątkowymi,
 • doświadczonymi specjalistami z zakresu ochrony środowiska,
 • projektantami wszelkich branż,
 • geodetami,
 • taksatorami gruntów

i wszystkimi pozostałymi specjalistami, których usługi są wymagane w szeroko pojętym procesie prowadzenia inwestycji.

REALIZACJE

Dział Prawny ENPROM pozyskał tytuły prawne dla ponad 10000 działek w różnych formach:

 • umowy cywilnoprawne,
 • akty notarialne,
 • decyzje administracyjne,
 • postanowienia sądu,
 • umowy dzierżawy, użyczenia, użytkowania,
 • umowy o wypłatę odszkodowań.

 

Skontaktuj się z nami
Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom