Polityka prywatności - Enprom

Polityka prywatności

 

 1. Polityka prywatności
 2. Klauzula informacyjna ogólna
 3. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 4. Klauzula informacyjna dla właścicieli nieruchomości
 5. Współadministrowanie danymi osobowymi

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (zwanymi dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest spółka ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Taneczna 18C, 02–829 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000365831, kapitał zakładowy w wysokości 1.125.000,00 zł, numer NIP: 701-02-61-504, REGON: 14261466 (zwana dalej „Administratorem” lub „ENPROM”).

Dane zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej, a także w toku prowadzonej działalności w tym w trakcie realizacji przez Administratora kontraktów dla podmiotów trzecich są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwane dalej „RODO”) oraz polską Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Jak przetwarzamy Dane? 

ENPROM dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Kiedy przetwarzamy Dane?

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od podmiotu, z którym Państwo współpracują, a który jest naszym kontrahentem / klientem) czy również w trakcie bezpośredniego z Państwem kontaktu w trakcie realizacji kontraktu przez Administratora.

4. Podstawa prawna przetwarzania Danych

Jeżeli uzyskamy od Państwa zgodę na przetwarzanie Danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania Danych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest podmiot Danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Jeśli przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ENPROM, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeśli istotne interesy podmiotu Danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania Danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie Danych jest konieczne dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu ENPROM lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu Danych nie przeważają nad tymi pierwszymi, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Usuwanie Danych i okres przechowywania

Dane podmiotu Danych zostaną usunięte lub zablokowane niezwłocznie po tym, gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto Dane mogą być przechowywane w przypadku, jeśli zostało to przewidziane ustawodawstwem europejskim lub krajowym w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach prawnych, którym podlega Administrator. Do blokady lub usunięcia danych dojdzie również po upływie okresu przechowywania, określonego w wyżej wymienionych normach prawnych, chyba że istnieje wymóg dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

6. Pliki cookies

Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej ENPROM przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych  użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Prawną podstawę przetwarzania Danych z zastosowaniem plików „cookies” wymaganych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wyrażenia stosownej zgody przez użytkownika, podstawę prawną przetwarzania Danych z wykorzystaniem plików „cookies” do celów ww. analizy stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu Facebook

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki spółki Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (zwana dalej „Facebook”). Facebook jest portalem społecznościowym. Każdą wtyczkę można rozpoznać po logo serwisu Facebook lub przycisku „Lubię to”. Pełne zestawienie wszystkich wtyczek serwisu Facebook można znaleźć pod adresem: developers.facebook.com/docs/plugins.

Bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową wtyczka serwisu Facebook nawiązuje bezpośrednie połączenie przeglądarki internetową z serwerami serwisu Facebook. W ten sposób Facebook zostaje poinformowany o wizycie użytkownika o danym adresie IP na naszej stronie internetowej. W przypadku zalogowania się na portalu Facebook można użyć przycisku „Lubię to”, aby w swoim profilu na Facebooku uzyskać dostęp do odpowiednich treści opublikowanych na naszej stronie internetowej. Wówczas serwis Facebook będzie mógł przypisać wizytę użytkownika na naszej stronie do jego konta w serwisie Facebook. Jako administrator  naszej witryny nie jesteśmy informowani przez serwis Facebook o treści przesyłanych danych ani sposobie ich wykorzystania. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: pl-pl.facebook.com/policies.

Jeśli użytkownik zarejestrowany na portalu Facebook nie chce, aby firma Facebook otrzymywała dane o nim za pośrednictwem naszej strony internetowej ani łączyła informacji o jego członkostwie, musi wylogować się z portalu Facebook przed wejściem na naszą stronę internetową.

8. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania usługi Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics. Jest to usługa analizowania stron internetowych, oferowana przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies”. „Cookies” mają formę plików.  Przechowując pliki „cookies” na komputerze użytkownika spółka Google może analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Informacje te łącznie z anonimowym adresem IP użytkownika są przekazywane na serwery spółki Google w USA i na nich przechowywane.

ENPROM używa rozszerzenia „_gat._anonymizeIp” do analizy stron internetowych za pośrednictwem usługi Google Analytics. Dzięki temu adres IP użytkownika ulega skróceniu i staje się anonimowy.

Spółka Google analizuje informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Służy to do tworzenia raportów o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej i ich udostępniania ENPROM. Może to również służyć oferowaniu lub świadczeniu innych usług niezbędnych do korzystania z naszej strony internetowej lub Internetu. Spółka Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy osoby trzecie są upoważnione przez Google do przetwarzania tych danych.

Istnieje możliwość zapobiegania zapisywaniu plików „cookies” na komputerze użytkownika. W tym celu należy dokonać odpowiedniego ustawienia w przeglądarce internetowej. Istnieje jednak możliwość, że korzystanie z naszej strony internetowej będzie wówczas możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Użytkownik może uniemożliwić spółce Google gromadzenie, przesyłanie i przetwarzanie swoich danych oraz adresu IP. W tym celu powinien pobrać i zainstalować specjalną wtyczkę do swojej przeglądarki internetowej. Wtyczka ta jest dostępna pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

9. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu LinkedIn

Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki do portalu społecznościowego spółki LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn można rozpoznać po odpowiednim logo lub przycisku „Poleć”. Należy pamiętać, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej wtyczka ta nawiązuje połączenie pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem LinkedIn. Tym samym spółka LinkedIn jest informowana, że nasza strona została odwiedzona przez użytkownika o danym adresie IP. Po kliknięciu przycisku „Poleć” spółki LinkedIn i zalogowaniu się na swoim koncie w portalu LinkedIn istnieje możliwość linkowania treści z naszych stron internetowych na swojej stronie w profilu LinkedIn. W ten sposób spółka LinkedIn może przypisać wizytę na naszej stronie do konkretnego użytkownika lub jego konta. Pragniemy zapewnić, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez spółkę LinkedIn.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia danych, opcji prawnych i możliwości ustawień, należy skontaktować się ze spółką LinkedIn. Są one dostępne pod adresem www.linkedin.com/static.

10. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu Twitter

Nasza strona internetowa zawiera usługi spółki Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (zwana dalej „Twitter”. Korzystanie z serwisu Twitter, a w szczególności użycie funkcji „Re-Tweet” powoduje powiązanie konta użytkownika w serwisie Twitter z odwiedzanymi stronami internetowymi. Informacja o tym jest udostępniana innym użytkownikom serwisu Twitter, a w szczególności osobom śledzącym kanał użytkownika. W ten sposób dane przesyłane są również do serwisu Twitter.

Jako administrator naszej strony internetowej nie jesteśmy informowani przez spółkę Twitter o treści przesyłanych danych ani sposobie ich wykorzystania. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: twitter.com/privacy.

Należy jednak pamiętać, że ustawienia prywatności w serwisie Twitter można zmienić w ustawieniach konta na stronie twitter.com/account/settings.

11. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu YouTube

Nasza strona internetowa zawiera przynajmniej jedną wtyczkę serwisu YouTube. Administratorem serwisu YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zwana dalej “YouTube”). Spółka YouTube, LLC jest spółką zależną w stosunku do spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Bezpośrednio po wejściu na nasze strony internetowe wyposażone we wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami spółki YouTube. Ponadto serwer spółki Youtube jest informowany, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedził użytkownik. A użytkownik zalogowany na swoim koncie w serwisie YouTube zezwala tym samym firmie YouTube na bezpośrednie powiązanie przebiegu swojego surfowania ze swoim profilem osobistym. Można wyłączyć tę opcję wylogowując się ze swojego konta przed odwiedzeniem naszej strony. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika przez firmę YouTube zawiera Polityka Prywatności firmy YouTube, dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

12. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem.

a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów itp.), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców.

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • rozliczenia umów;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osób, które skontaktowały się z Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.

13. Przetwarzanie Danych w związku z rekrutacją.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

14. Przetwarzanie danych osobowych dysponentów nieruchomości

Klauzula informacyjna dla dysponentów nieruchomości

15. Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanej dalej „EOG”), a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

 • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
 • transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

16. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Kontakt z ENPROM:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt: Maciej Kaczmarski, iod@enprom.pl

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom